چرا وب سایت داشته باشیم؟

استیو جابز با پرسیدن سوال چرا وب سایت داشته باشیم؟ چرا از تک تک [...]